REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH (lulilaki.com)

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  1. Wydawca – Omega323 MAgdalena Nowatkowska z siedzibą w Lędziechowo 17,  
   84-351 Nowa Wieś Lęborska

  2. Karta Podarunkowa LULILAKI – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w sklepie internetowym lulilaki.com

  3. Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową LULILAKI

  4. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej LULILAKI, przedstawiający ją do realizacji w sklepie internetowym lulilaki.com

  5. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym lulilaki.com.

 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej LULILAKI (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 20), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym lulilaki.com. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej LULILAKI w sklepie internetowym lulilaki.com w okresie ważności Karty Podarunkowej LULILAKI.

 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej LULILAKI.

 4. Wartość Karty Podarunkowej LULILAKI wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).

 5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową LULILAKI, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej LULILAKI zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

 6. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej LULILAKI o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej LULILAKI, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej LULILAKI.

 7. Karta Podarunkowa LULILAKI nie podlega wymianie na środki pieniężne.

 8. Karta Podarunkowa LULILAKI zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy, tj. Przesłania kodu drogą komunikacji elektronicznej. Okres ważności Karty Podarunkowej LULILAKI nie może zostać przedłużony.

 9. Karta Podarunkowa LULILAKI może być realizowana wyłącznie W SKLEPIE INTERNTOWYM lulilaki.com

 10. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej LULILAKI Nabywcy ma miejsce wyłącznie w sklepie internetowym lulilaki.com.

 11. Omega323 Magdalena Nowatkowska nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe LULILAKI, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

 12. Realizacja Karty Podarunkowej LULILAKI przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej LULILAKI w sposób nieuprawniony.

 13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej LULILAKI Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

 14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej LULILAKI poprzez wprowadzenie kodu karty podarunkowej w podsumowaniu koszyka podczas wykonywania zamówienia w sklepie internetowym lulilaki.com.

 15. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa LULILAKI:

  1. może być zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym lulilaki.com;

  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej LULILAKI w wypadku:

  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej LULILAKI,

  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej LULILAKI, w szczególności:

   1. niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

   2. uszkodzenia Karty Podarunkowej LULILAKI w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej LULILAKI.

 17. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej LULILAKI wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez sklep internetowy lulilaki.com połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.

 18. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej LULILAKI punkty zawarte na Karcie Podarunkowej LULILAKI pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 19. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej LULILAKI będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej LULILAKI, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić za pomocą środków elektronicznych sposobów płatności dostępnych w sklepie internetowym lulilaki.com lub kartą płatniczą.

 20. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana w jednej płatności za Transakcję, przy czym może być to Transakcja dotycząca jednego lub kilku Towarów pochodzących od jednego lub wielu sprzedających, za które dokonana zostanie jedna płatność.

 21. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze sklepu internetowego lulilaki.com uszkodzoną Kartę Podarunkową LULILAKI. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową LULILAKI, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej LULILAKI w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa LULILAKI, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej LULILAKI.

 22. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi LULILAKI będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 23. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi LULILAKI mogą być składane w sklepie internetowym lulilaki.com. Naprawioną Kartę Podarunkową LULILAKI Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.

 24. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w sklepie internetowym lulilaki.com przy użyciu Karty Podarunkowej LULILAKI Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej LULILAKI, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa LULILAKI, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

 25. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej LULILAKI oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 26. Użytkownik poprzez przedstawienie wprowadzenie kodu Karty Podarunkowej LULILAKI na stronie sklepu internetowego lulilaki.com do realizacji oraz odbiór w presłanych przez sklep interntowy lulilaki.com Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej LULILAKI potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej LULILAKI w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

 27. Karta Podarunkowa LULILAKI nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

 28. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

 29. Wydanie Karty Podarunkowej LULILAKI Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej LULILAKI, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.